γκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, και ανάδειξη των οικ. φορέων «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ», ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝ. ΙΚΕ, GENERAL SERVICE STATION ΜΟΝ ΕΠΕ και Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινών αναδόχων του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την προμήθε ια καυσίμων & λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων & θέρμανσης του Δήμου Πειραιά & των Νομικών Προσώπων, για τα έτη 2021-2022-2023 ποσού 2.745.071 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Θέμα: γκριση των Πρακτικών Νο 1 & 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, και ανάδειξη των οικ. φορέων «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ», ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝ. ΙΚΕ, GENERAL SERVICE STATION ΜΟΝ ΕΠΕ και Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινών αναδόχων του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την προμήθε ια καυσίμων & λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων & θέρμανσης του Δήμου Πειραιά & των Νομικών Προσώπων, για τα έτη 2021-2022-2023 ποσού 2.745.071 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Ημ/νια: 03/09/2021 12:53:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΜΨΩΞΥ-ΚΜ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar