ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, σύμφωνα με την Ανοικτή διαδικασία, άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο : «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (CPV: 09100000-0), και ειδικότερα βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ. (CPV: 09132100-4) & πετρέλαιο κίνησης–diesel (CPV: 09134100-8), προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας και λοιπών υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, που επιχειρούν ή διέρχονται από το Ν. Αιτ/νίας και κρίνεται αναγκαίος ο ανεφοδιασμός τους με καύσιμα, για το έτος 2022, ή μέχρι των εγκεκριμένων πιστώσεων για το έτος αυτό, μέχρι του ποσού των 233.870,97 €, πλέον ΦΠΑ 24

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων,
σύμφωνα με την Ανοικτή διαδικασία, άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με
αντικείμενο : «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (CPV: 09100000-0), και ειδικότερα βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ.
(CPV: 09132100-4) & πετρέλαιο κίνησης–diesel (CPV: 09134100-8), προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης
οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας και λοιπών υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, που
επιχειρούν ή διέρχονται από το Ν. Αιτ/νίας και κρίνεται αναγκαίος ο ανεφοδιασμός τους με καύσιμα, για το έτος
2022, ή μέχρι των εγκεκριμένων πιστώσεων για το έτος αυτό, μέχρι του ποσού των 233.870,97 €, πλέον ΦΠΑ 24
Ημ/νια: 30/08/2021 13:18:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 648Υ46ΜΤΛΒ-Ι45
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar