«Συγκρότηση Επιτροπής για α) την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών καθώς και για β) τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης), για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανιάων (πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ και πετρέλαιο κίνησης), προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α Χανίων και κίνησης των Α.Τ. Κισσάμου, ΑΤ. Καντάνου-Σελίνου, Α.Τ. Σφακίων και διερχόμενα οχήματα, προς σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου, για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 {(1+ 1 έτος) προαίρεση}, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8985/21/602477 από 24/03/2021 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 – 2023, στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 2410301001 «Αγορές καυσίμων Κίνησης», και 2410302001 «Αγορές καυσίμων Θέρμανσης», του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα 1047.201.2100400 «Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, με Α.Δ.Α. 60ΕΙ46ΜΤΛΒ-7ΑΜ και ΑΔΑΜ 21REQ008331178» .-

Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής για α) την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών καθώς και για β) τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης), για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανιάων (πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ και πετρέλαιο κίνησης), προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α Χανίων και κίνησης των Α.Τ. Κισσάμου, ΑΤ. Καντάνου-Σελίνου, Α.Τ. Σφακίων και διερχόμενα οχήματα, προς σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου, για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 {(1+ 1 έτος) προαίρεση}, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8985/21/602477 από 24/03/2021 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 – 2023, στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 2410301001 «Αγορές καυσίμων Κίνησης», και 2410302001 «Αγορές καυσίμων Θέρμανσης», του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα 1047.201.2100400 «Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, με Α.Δ.Α. 60ΕΙ46ΜΤΛΒ-7ΑΜ και ΑΔΑΜ 21REQ008331178» .-
Ημ/νια: 28/08/2021 11:07:03
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΜΟΧ46ΜΤΛΒ-ΦΘΥ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar