«Απόφαση έγκρισης τεύχους τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης), για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων (πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ και πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α Χανίων και κίνησης υπηρεσιών του Α.Τ. Κισσάμου, ΑΤ. Καντάνου-Σελίνου, Α.Τ. Σφακίων και διερχόμενα οχήματα, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου, για το χρονικό διάστημα από 01- 01-2022 έως 31-12-2022, προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (#70.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. και του (μονομερούς) δικαιώματος προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, της αρχικής Σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι για το έτος 2023, προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (#70.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.» .-

Θέμα: «Απόφαση έγκρισης τεύχους τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερο ποσοστό έκπτωσης), για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων (πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτ και πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ.Α Χανίων και κίνησης υπηρεσιών του Α.Τ. Κισσάμου, ΑΤ. Καντάνου-Σελίνου, Α.Τ. Σφακίων και διερχόμενα οχήματα, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης του μηχανοκίνητου στόλου, για το χρονικό διάστημα από 01- 01-2022 έως 31-12-2022, προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (#70.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. και του (μονομερούς) δικαιώματος προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, της αρχικής Σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι για το έτος 2023, προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (#70.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.» .-
Ημ/νια: 28/08/2021 11:53:21
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6Β5246ΜΤΛΒ-ΘΞΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar