Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης και για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών τους για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (#50.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης και για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών τους για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα χιλιάδων ευρώ (#50.000,00€#) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 27/08/2021 12:53:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Ψ2ΧΩ46ΜΤΛΒ-4Γ3
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar