Α) Έγκριση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών για τη «Διετή Συντήρηση των Μηχανολογικών (Υδραυλικών) Εγκαταστάσεων των Κτιρίων των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε.». Β) Έγκριση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Διετή Συντήρηση των Μηχανολογικών (Υδραυλικών) Εγκαταστάσεων των Κτιρίων των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε.», CPV Υλικών: 44115200-1 και CPV Υπηρεσιών: 50712000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής συνολικής εκτιμώμενης αξίας Σαράντα χιλιάδων Τετρακοσίων ευρώ και Είκοσι Δύο λεπτών (40.400,22€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Γ) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη «Διετή Συντήρηση των Μηχανολογικών (Υδραυλικών) Εγκαταστάσεων των Κτιρίων των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε.», CPV Υλικών: 44115200-1 και CPV Υπηρεσιών: 50712000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής συνολικής εκτιμώμενης αξίας Σαράντα χιλιάδων Τετρακοσίων ευρώ και Είκοσι Δύο λεπτών (40.400,22€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Θέμα: Α) Έγκριση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών για τη «Διετή Συντήρηση των Μηχανολογικών (Υδραυλικών) Εγκαταστάσεων των Κτιρίων των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε.».
Β) Έγκριση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Διετή Συντήρηση των Μηχανολογικών (Υδραυλικών) Εγκαταστάσεων των Κτιρίων των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε.», CPV Υλικών: 44115200-1 και CPV Υπηρεσιών: 50712000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής συνολικής εκτιμώμενης αξίας Σαράντα χιλιάδων Τετρακοσίων ευρώ και Είκοσι Δύο λεπτών (40.400,22€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Γ) Έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη «Διετή Συντήρηση των Μηχανολογικών (Υδραυλικών) Εγκαταστάσεων των Κτιρίων των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε.», CPV Υλικών: 44115200-1 και CPV Υπηρεσιών: 50712000-9, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής συνολικής εκτιμώμενης αξίας Σαράντα χιλιάδων Τετρακοσίων ευρώ και Είκοσι Δύο λεπτών (40.400,22€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
Ημ/νια: 27/08/2021 14:38:29
Φορέας: ΔΥΠΕ Α’ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 9ΝΗΜ469Η26-06Ξ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar