Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14043/03-08-2021 αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.» περί χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών των τμημάτων 1 και 2 του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6325/05-04-2021 συνοπτικού διαγωνισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό» (Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02442)», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81812

Θέμα: Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14043/03-08-2021 αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.» περί χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών των τμημάτων 1 και 2 του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6325/05-04-2021 συνοπτικού διαγωνισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό» (Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02442)», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81812
Ημ/νια: 27/08/2021 13:45:23
Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: Ω2ΟΠ469Β6Ν-ΘΘ4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar