Αποδοχή του από 28.7.2021 Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με συστημικό αριθμό 132757 για την για την παροχή υπηρεσιών α) εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS), που περιλαμβάνουν συντήρηση και τεχνική υποστήριξη και β) ψηφιοποίησης (σάρωση) εγγράφων των ατομικών μητρώων υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος διενεργείται δυνάμει της υπ. αριθ. 1/2021 διακήρυξης με αρ. πρωτ. 49080/2170/20.5.2021 και ΑΔΑΜ: 21PROC008638257.

Θέμα: Αποδοχή του από 28.7.2021 Πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με συστημικό αριθμό 132757 για την για την παροχή υπηρεσιών α) εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS), που περιλαμβάνουν συντήρηση και τεχνική υποστήριξη και β) ψηφιοποίησης (σάρωση) εγγράφων των ατομικών μητρώων υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος διενεργείται δυνάμει της υπ. αριθ. 1/2021 διακήρυξης με αρ. πρωτ. 49080/2170/20.5.2021 και ΑΔΑΜ: 21PROC008638257.
Ημ/νια: 17/08/2021 11:02:03
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΥΟ4653Π8-ΕΜΖ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar