Προσαρμογή νομοθεσίας στις διατάξης οδηγίας Ε.Ε. για εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)

Με εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΗΙΜ465ΧΘΞ-Γ9Η) από 28 Ιουλίου 2021 η γενική διεύθυνση μεταφορών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύει και ενημερώνει για την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. Γ5/145078/2021 Κ.Υ.Α. στο ΦΕΚ 3202/Β/21-07-2021 που αφορά την «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία ΕΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής» (ΑΔΑ: ΨΞΣ0465ΧΘΞ-ΙΤ6).

Πρακτικά, με τη δημοσιευθείσα Κ.Υ.Α. εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τα αναθεωρημένα τεχνικά παραρτήματα των ADR 2021 και RID 2021 και καθορίζονται διατάξεις για την εφαρμογή τους στη χώρα μας.

Οι κυριότερες αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία:

 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ
  Στον Πίνακα Α του τμήματος 3.2.1 προστέθηκαν οι ακόλουθες ουσίες:
  • UN 0511: ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ προγραμματιζόμενοι για ανατινάξεις
  • UN 0512: ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ προγραμματιζόμενοι για ανατινάξεις
  • UN 0513: ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ προγραμματιζόμενοι για ανατινάξεις
  • UN 3549: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α, ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, στερεά ή ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α, ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΕ ΖΩΑ μόνο, στερεά
 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  Στο Μέρος 4 προστέθηκαν οι ακόλουθες οδηγίες συσκευασίας:
  • P622: ισχύει για απόβλητα του αριθμού UN 3549 που μεταφέρονται για διάθεση
  • P801: ισχύει για τους αριθμούς UN 2794, 2795 και 3028 και χρησιμοποιημένες μπαταρίες του αριθμού UN 2800
  • LP622: ισχύει για απόβλητα του αριθμού UN 3549 που μεταφέρονται για διάθεση
 3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Υπενθυμίζεται ότι με τη Συμφωνία ADR 2019, η υποχρέωση για τον ορισμό Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) επεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων. Προηγουμένως, οι επιχειρήσεις που προέβαιναν σε αποστολές επικίνδυνων εμπορευμάτων αλλά δεν συμμετείχαν ενεργά στη μεταφορά, στη συσκευασία, στη φόρτωση, στην πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων απαλλάσσονταν από την απαίτηση ορισμού ΣΑΜΕΕ. Με τη μεταβατική διάταξη του υποτμήματος 1.6.1.44 της Συμφωνίας ADR 2019, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μόνο ως αποστολείς και οι οποίες βάσει των προγενέστερων διατάξεων δεν ήταν υποχρεωμένες να ορίζουν ΣΑΜΕΕ, θα πρέπει να ορίσουν έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ, το αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου 2022.
 4. ΦΟΡΗΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
  Προστέθηκε το σημείο 6.7.2.19.6.2, σύμφωνα με το οποίο: «Με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο 6.7.2.19.6.1, οι φορητές δεξαμενές που έχουν χάσει το χρονοδιάγραμμα για την προγραμματισμένη περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή 5 ετών ή 2,5 ετών, μπορούν να πληρωθούν και να προσφερθούν για μεταφορά μόνο εάν εκτελεσθεί μια νέα πενταετής περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή σύμφωνα με το 6.7.2.19.4.»
 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
  α) Στο σημείο 6.8.2.1.23, ορίζεται ο φορέας επιθεώρησης που διενεργεί επιθεωρήσεις σύμφωνα με τα 6.8.2.4.1 (αρχική επιθεώρηση) ή 6.8.2.4.4 (έκτακτος έλεγχος λόγω επισκευών, μετατροπών ή ατυχήματος), ως αποκλειστικά υπεύθυνος για την επαλήθευση και επιβεβαίωση της ικανότητας του κατασκευαστή ή του συνεργείου συντήρησης ή επισκευής να εκτελεί εργασίες συγκόλλησης και της λειτουργίας ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας συγκόλλησης.
  β) Στο σημείο 6.8.2.6.1 σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή των δεξαμενών προστέθηκε το Πρότυπο EN 12972:2018 «Δεξαμενές για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων — Δοκιμή, επιθεώρηση και σήμανση μεταλλικών δεξαμενών», το οποίο είναι υποχρεωτικό από την 1η Ιανουαρίου 2022 για το υπο-τμήμα 6.8.2.3 (απαιτήσεις για έγκριση τύπου).
  γ) Στο σημείο 6.8.2.6.2 σχετικά με την επιθεώρηση και τις δοκιμές των δεξαμενών προστέθηκε το Πρότυπο EN 12972:2018 «Δεξαμενές για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων — Δοκιμή, επιθεώρηση και σήμανση μεταλλικών δεξαμενών», το οποίο είναι υποχρεωτικό από την 1η Ιουλίου 2021 για το υπο-τμήμα 6.8.2.4 (απαιτήσεις επιθεωρήσεων και δοκιμών για όλες τις Κλάσεις) και 6.8.3.4 (ειδικές απαιτήσεις επιθεωρήσεων και δοκιμών για την Κλάση 2).
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  α) 9.1.3.4: Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μετά την ονομαστική ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού έγκρισης έως ότου το όχημα διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό έγκρισης.
  β) 9.1.3.5: Το υπόδειγμα πιστοποιητικού έγκρισης οχημάτων μεταφοράς ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων τροποποιήθηκε και πλέον ο τίτλος έχει ως εξής: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – Το παρόν πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι το κάτωθι όχημα πληροί τις απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται από την Συμφωνία που αφορά στην Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)»

Η συγκεκριμένη απόφαση είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μπορεί να προσπελαστεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: www.yme.gr→ Μεταφορές → Εμπορευματικές Μεταφορές → Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) → Νομοθεσία – Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με Οδηγίες Ε.Ε. – Επιπροσθέτως, στην ίδια ενότητα έχουν αναρτηθεί και τα τεχνικά Παραρτήματα της Συμφωνίας ADR 2021, στα οποία έχουν επισημανθεί με κίτρινο χρώμα όλες οι αλλαγές που επήλθαν σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, ADR 2019. Το συγκεκριμένο κείμενο έχει βοηθητικό χαρακτήρα για τους εμπλεκόμενους στο έργο της μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR) και δεν έχει νομική ισχύ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar