Διακήρυξη αριθ. 06/2021, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια πλωτών επιχειρησιακών μέσων […] συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων # 12.750.000,00 € #, (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων) και δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων # 10.500.000,00 € # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης), σύνολο ευρώ είκοσι τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων # 23.250.000,00 € # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Θέμα: Διακήρυξη αριθ. 06/2021, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια πλωτών επιχειρησιακών μέσων […] συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων # 12.750.000,00 € #, (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων) και δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων # 10.500.000,00 € # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης), σύνολο ευρώ είκοσι τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων # 23.250.000,00 € # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
Ημ/νια: 23/07/2021 10:45:37
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΞΝΙ4653ΠΩ-ΙΦΘ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar