Πρόσκληδη διαδικασίας με απευθείας ανάθεση , που αφορά την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και των υφιστάμενων Υπηρεσιών της , στις οποίες δεν υπάρχει προσωπικό καθαριότητας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μέχρι την 30/09/2021 και έως ότου τελεσφορήσει ο ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό: 96606, εντός του συνολικά εγκεκριμένου ποσού των σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (42.600,00€) , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νομίμων κρατήσεων.

Θέμα: Πρόσκληδη διαδικασίας με απευθείας ανάθεση , που αφορά την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και των υφιστάμενων Υπηρεσιών της , στις οποίες δεν υπάρχει προσωπικό καθαριότητας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μέχρι την 30/09/2021 και έως ότου τελεσφορήσει ο ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό: 96606, εντός του συνολικά εγκεκριμένου ποσού των σαράντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (42.600,00€) , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νομίμων κρατήσεων.
Ημ/νια: 16/07/2021 10:21:07
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΖΥΣ46ΜΤΛΒ-7Ε2
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar