ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάδειξης αναδόχου για την Eτήσια Συντήρηση Η/Ζ, CPV 45259000-7, προϋπολογισμού 29.597,77 € του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανάδειξης αναδόχου για την Eτήσια Συντήρηση Η/Ζ, CPV 45259000-7, προϋπολογισμού 29.597,77 € του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Ημ/νια: 15/07/2021 13:04:35
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ’
ΑΔΑ: Ω1Ω846906Λ-3ΕΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar