Επαναληπτική Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Κέντρων ΥγείαςΣερβίων, Αλεξάνδρειας, Ευόσμου, Άρνισσας, Σκύδρας και Λιτοχώρου αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ.(Μακεδονίας), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.660,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2021, με αριθμό διακήρυξης 07/2021 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Θέμα: Επαναληπτική Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Κέντρων ΥγείαςΣερβίων, Αλεξάνδρειας, Ευόσμου, Άρνισσας, Σκύδρας και Λιτοχώρου αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ.(Μακεδονίας), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.660,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
από το Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2021, με αριθμό διακήρυξης 07/2021 και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Ημ/νια: 09/07/2021 15:30:53
Φορέας: 3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΜΚΟΡΕΠ-ΣΒ0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar