Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-264 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Μαΐου 2021 -Σύμβαση με Ανοικτό Διαγωνισμό Α.Π.: 13905/27-08-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV007229360

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-264 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Μαΐου 2021 -Σύμβαση με Ανοικτό Διαγωνισμό Α.Π.: 13905/27-08-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV007229360
Ημ/νια: 05/07/2021 08:40:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΔΑ: 620ΔΩΞΓ-9ΦΞ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar