Παροχή διευκρίνισης επί της με αρ. πρωτ. οικ.2390/17-6-2021 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) (ΑΔΑΜ: 21PROC008785605 2021- 06-18) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προϋπολογισμού εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (138.838,22€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 172.159,39€ (εκατόν εβδομήντα δυο χιλιάδων εκατόν πενήντα εννιά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τα έτη 2021 και 2022 (Α/Α Συστήματος : 134383)

Θέμα: Παροχή διευκρίνισης επί της με αρ. πρωτ. οικ.2390/17-6-2021 Διακήρυξης
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) (ΑΔΑΜ: 21PROC008785605 2021-
06-18) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,
προϋπολογισμού εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και
είκοσι δύο λεπτών (138.838,22€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 172.159,39€ (εκατόν εβδομήντα δυο
χιλιάδων εκατόν πενήντα εννιά ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για τα έτη 2021 και 2022 (Α/Α Συστήματος : 134383)
Ημ/νια: 01/07/2021 13:25:07
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 65ΧΧΟΡ1Θ-22Ε
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar