Εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας αμιγών ή μικτών πρατηρίων CNG

Με εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΩΘΘ465ΧΘΞ-09Ο) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με την υπογραφή του υφυπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη, καθορίζονται οι ελάχιστες εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας αμιγών ή μικτών πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG.

Στο άρθρο 1 της με αρ. πρωτ. 93067/1083/20-11-2018 (ΦΕΚ 5661/Β/2018) κοινής απόφασης (κ.υ.α.) των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ότι:

16. «Χαρακτηριστικά στοιχεία αμιγούς πρατηρίου CNG» είναι ο συμπιεστής CNG, τα μέσα αποθήκευσης CNG, η ενιαία μονάδα «Compact unit» και ο χώρος στάθμευση βυτιοφόρου CNG.

17. «Χαρακτηριστικά στοιχεία μικτού πρατηρίου» είναι τα αναφερόμενα ως χαρακτηριστικά αμιγούς πρατηρίου CNG συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις για τα κατά περίπτωση παρεχόμενα καύσιμα του μικτού πρατηρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι ελάχιστες εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των «χαρακτηριστικών στοιχείων» του αμιγούς πρατηρίου CNG που καθορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω σχετικής κ.υ.α και η μείωση αυτών με τη χρήση του πυράντοχου τοίχου, όπως αναφέρεται στην ίδια σχετική κ.υ.α, εφαρμόζονται και στην περίπτωση μικτού πρατηρίου CNG, επειδή είτε είναι αμιγώς είτε είναι μικτό πρατήριο CNG, τα «χαρακτηριστικά στοιχεία» (συσκευές / εξαρτήματα) του CNG είναι τα ίδια.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar