Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η της αριθμ. οικ.2390/17-06-2021 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ [ΑΔΑΜ:21PROC008782828 17-06-2021] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩ ΟΡΙΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2022 (ΕΣΗΔΗΣ Αρ. Συστήματος 134383)

Θέμα: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η της αριθμ. οικ.2390/17-06-2021 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ [ΑΔΑΜ:21PROC008782828 17-06-2021] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩ ΟΡΙΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2022 (ΕΣΗΔΗΣ Αρ. Συστήματος 134383)
Ημ/νια: 17/06/2021 16:24:14
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 972ΘΟΡ1Θ-76Κ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar