Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 700/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 (αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της επιτροπής διαγωνισμού της 4ης Πρόσκλησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την Υποβολή Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού: 18.551,77€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Β) Έγκριση ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4412/2016»

Θέμα: Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 700/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Α) Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 (αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της επιτροπής διαγωνισμού της 4ης Πρόσκλησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την Υποβολή Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021, συνολικού προϋπολογισμού: 18.551,77€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Β) Έγκριση ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4412/2016»
Ημ/νια: 15/06/2021 14:21:30
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ117Λ6-4ΝΒ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar