: Ανάθεση δημοσίευσης Περιληπτικής Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), την επιλογή αναδόχου για την: «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και φυσικού αερίου για τα έτη 2022 & 2023», συνολικού προϋπολογισμού 1.011.882,46 ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% & 24%), πλέον προαίρεσης ποσού 76.149,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% & 24%), σύνολο 1.088.032,02 ευρώ.

Θέμα: : Ανάθεση δημοσίευσης Περιληπτικής Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), την επιλογή αναδόχου για την: «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και φυσικού αερίου για τα έτη 2022 & 2023», συνολικού προϋπολογισμού 1.011.882,46 ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% & 24%), πλέον προαίρεσης ποσού 76.149,56 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% & 24%), σύνολο 1.088.032,02 ευρώ.
Ημ/νια: 07/06/2021 12:01:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΓ7ΩΛΩ-4ΜΠ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar