α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη”, για τα είδη με Α/Α 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, π.δ. 360.221,43€ με Φ.ΠΑ. και β)κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού

Θέμα: α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη”, για τα είδη με Α/Α 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του ενδεικτικού προϋπολογισμού, π.δ. 360.221,43€ με Φ.ΠΑ. και β)κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού
Ημ/νια: 04/06/2021 10:06:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΗ3ΕΩΡ5-ΔΕΘ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar