Λήψη απόφασης για την έγκριση των υπ΄ αριθμ.: 1 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και του υπ’ αριθμ.: 2 Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών καθώς & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας για την: «Προμήθεια «Οχήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Κορυδαλλού της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», μέσω του προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ).

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση των υπ΄ αριθμ.: 1 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και του υπ’ αριθμ.: 2 Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών καθώς & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας για την: «Προμήθεια «Οχήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Κορυδαλλού της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», μέσω του προγράμματος «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ).
Ημ/νια: 03/06/2021 11:08:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΔΑ: 69ΖΡΩΛΩ-Λ6Τ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar