Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, CPV34100000-8, Πρόγραμμα 2020 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 21.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Θέμα: Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Νοσοκομείου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, CPV34100000-8, Πρόγραμμα 2020 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 21.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Ημ/νια: 27/05/2021 15:59:23
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ ‘Η ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΔΑ: 6ΚΘ1469069-ΒΤΕ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar