185-2021 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) διενέργειας διαγωνισμού για την «Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου», β) καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) των εγγράφων της σύμβασης ( την από 08-04-2021 τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισμό, έντυπο οικονομικής προσφοράς, και γενική συγγραφή υποχρεώσεων του τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής ) για τη «Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 199.268,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δ) καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και ε) επιλογής του κριτηρίου ανάθεσης της σύμβασης και στ) ορισμού μελών της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Θέμα: 185-2021 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη α) διενέργειας διαγωνισμού για την «Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου», β) καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) των εγγράφων της σύμβασης ( την από 08-04-2021 τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισμό, έντυπο οικονομικής προσφοράς, και γενική συγγραφή υποχρεώσεων του τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής ) για τη «Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 199.268,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δ) καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και ε) επιλογής του κριτηρίου ανάθεσης της σύμβασης και στ) ορισμού μελών της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Ημ/νια: 26/05/2021 12:40:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΤΥΩΗΖ-9ΡΣ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar