Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-215 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Απριλίου 2021-Σύμβαση με Ανοικτό Διαγωνισμό Α.Π.: 13905/27-08-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV007229360

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-215 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Απριλίου 2021-Σύμβαση με Ανοικτό Διαγωνισμό Α.Π.: 13905/27-08-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV007229360
Ημ/νια: 26/05/2021 09:01:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΥΗΩΞΓ-ΤΤΣ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar