Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο α) «προμήθεια νέου απορριμματοφόρου» β) «προμηθεια απορριμματοφόρου και πλυστικού μηχανήματος» και γ) προμήθεια καλαθοφορου οχήματος» προϋπολογισμού 460.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Θέμα: Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο α) «προμήθεια νέου απορριμματοφόρου» β) «προμηθεια απορριμματοφόρου και πλυστικού μηχανήματος» και γ) προμήθεια καλαθοφορου οχήματος» προϋπολογισμού 460.400,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).
Ημ/νια: 25/05/2021 09:31:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ0ΞΩΚΔ-Χ0Φ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar