Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Κοχλιακών Μοσχευμάτων (CPV: 33185200-2 Κοχλιακά Μοσχεύματα), προϋπολογισθείσας δαπάνης 389.850,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή

Θέμα: Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Κοχλιακών Μοσχευμάτων (CPV: 33185200-2 Κοχλιακά Μοσχεύματα), προϋπολογισθείσας δαπάνης 389.850,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για ένα (1) έτος κι έως εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή
Ημ/νια: 24/05/2021 14:20:37
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΑΘΗΝΩΝ ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’
ΑΔΑ: ΩΣΘΟ4690ΩΣ-ΡΟΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar