Α. Έγκριση πίστωσης και προκήρυξης Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την προμήθεια «Βενζίνη CPV 09132100-4 & Πετρέλαιο ντίζελ CPV 09134100-8» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου & των φορέων του, προϋπολογισμού 3.013,2€ και 207.000,00€ αντίστοιχα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σε βάρος του ΚΑΕ 1611, του Προϋπολογισμού 2021-2022 του νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΩΣ: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών Β. Έγκριση σκοπιμότητας Γ. Έγκριση των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών. Δ. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού

Θέμα: Α. Έγκριση πίστωσης και προκήρυξης Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού κάτω των ορίων (τακτικού) διαγωνισμού για την προμήθεια «Βενζίνη CPV 09132100-4 & Πετρέλαιο ντίζελ CPV 09134100-8» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου & των φορέων του, προϋπολογισμού 3.013,2€ και 207.000,00€ αντίστοιχα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σε βάρος του ΚΑΕ 1611, του Προϋπολογισμού 2021-2022 του νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΩΣ: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτών Β. Έγκριση σκοπιμότητας Γ. Έγκριση των συνημμένων τεχνικών προδιαγραφών. Δ. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού
Ημ/νια: 20/05/2021 11:53:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΔΑ: 6ΧΓΤ46907Λ-ΞΤΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar