Έγκριση διενέργειας (τεύχους) διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων ανάδειξης αναδόχου για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -σταθερής τιμής στις ομάδες/πανεπιστημιακές μονάδες (Α) Ομάδα: Τρίπολη, Ναύπλιο, Κόρινθος και (Β) Ομάδα: Καλαμάτα, Σπάρτη και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης

Θέμα: Έγκριση διενέργειας (τεύχους) διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων ανάδειξης αναδόχου για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -σταθερής τιμής στις ομάδες/πανεπιστημιακές μονάδες (Α) Ομάδα: Τρίπολη, Ναύπλιο, Κόρινθος και (Β) Ομάδα: Καλαμάτα, Σπάρτη και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Ημ/νια: 20/05/2021 10:36:15
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΘΣ469Β7Δ-ΖΙ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar