Έγκριση: α) Διάθεσης Πίστωσης, β) προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς των όρων και παραρτημάτων αυτής για την επιλογή αναδόχου και δ) Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΜΩΝ».

Θέμα: Έγκριση: α) Διάθεσης Πίστωσης, β) προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς των όρων και παραρτημάτων αυτής για την επιλογή αναδόχου και δ) Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΜΩΝ».
Ημ/νια: 20/05/2021 12:41:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 9Ε4Ε7ΛΚ-ΡΗ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar