Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης) για τα σαράντα επτά (47) συνολικά άγονα τμήματα του σχετικού διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περιόδου 2021-2022 (διακήρυξη 07/2020), κατόπιν της σχετικής σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(αρ.αποφ. Δ10/21) και της απόφασης για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2Α του Ν.4412/16).

Θέμα: Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης) για τα σαράντα επτά (47) συνολικά άγονα τμήματα του σχετικού διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περιόδου 2021-2022 (διακήρυξη 07/2020), κατόπιν της σχετικής σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(αρ.αποφ. Δ10/21) και της απόφασης για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32 παρ. 2Α του Ν.4412/16).
Ημ/νια: 07/05/2021 13:55:21
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΞ16ΟΡ1Υ-Χ4Δ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar