Λήψη απόφασης για την Α) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου» για την Ομάδα 2, συνολικού προϋπολογισμού 874.484,01€ με ΦΠΑ 24%, Β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 121/2020 Μελέτης του τμήματος Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την Ομάδα 2, Γ) Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου» για την Ομάδα 2

Θέμα: Λήψη απόφασης για την Α) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου» για την Ομάδα 2, συνολικού προϋπολογισμού 874.484,01€ με ΦΠΑ 24%, Β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 121/2020 Μελέτης του τμήματος Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την Ομάδα 2, Γ) Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου» για την Ομάδα 2
Ημ/νια: 06/05/2021 13:40:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΝΝΩΗΔ-Χ4Ζ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar