Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αρίθμ. 47/21 για την Προμήθεια μη Επανδρωμένων Ιπτάμενων Μέσων Επιτήρησης Τύπου ΙΙΙ (Ειδικών Επιχειρήσεων) για την Εκτέλεση της Ειδικής Απο- στολής των Μονάδων ΣΞ, στο Πλαίσιο Συνδρομής των Ενόπλων Δυ- νάμεων στην Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης προς Κάλυψη Κα- τεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των Αυξημένων Μεταναστευτικών – Προσφυγικών Ροών

Θέμα: Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αρίθμ. 47/21
για την Προμήθεια μη Επανδρωμένων Ιπτάμενων Μέσων Επιτήρησης
Τύπου ΙΙΙ (Ειδικών Επιχειρήσεων) για την Εκτέλεση της Ειδικής Απο-
στολής των Μονάδων ΣΞ, στο Πλαίσιο Συνδρομής των Ενόπλων Δυ-
νάμεων στην Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης προς Κάλυψη Κα-
τεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την
Αναθέτουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης
Ανάσχεσης των Αυξημένων Μεταναστευτικών – Προσφυγικών Ροών
Ημ/νια: 29/04/2021 18:58:17
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΕΒ6-5ΥΙ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar