Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, έγκριση του αρ. πρωτ.1777/05-04-2021 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών με Α.Μ. 22/5-4-2021 της Δ.Τ.Υ του Δήμου Νεάπολης Συκεών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την «Τριετής συντήρηση συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού στα κτίρια του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2024 και έλεγχος στεγανότητας και πιστοποίηση δικτύων Φυσικού Αερίου», προϋπολογισμού 86.800,00€

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, έγκριση του αρ. πρωτ.1777/05-04-2021 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών με Α.Μ. 22/5-4-2021 της Δ.Τ.Υ του Δήμου Νεάπολης Συκεών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την «Τριετής συντήρηση συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού στα κτίρια του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2024 και έλεγχος στεγανότητας και πιστοποίηση δικτύων Φυσικού Αερίου», προϋπολογισμού 86.800,00€
Ημ/νια: 28/04/2021 12:48:26
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗ5ΙΟΚ9Ω-Χ2Ο
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar