Παράταση κατά ένα τρίμηνο από την ημερομηνία λήξεως τους τριάντα τριών συνολικά συμβάσεων που υπεγράφησαν α) στο πλαίσιο του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης) 2020-2021 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. (Διακ. 6/19) (οκτώ συμβάσεις) καθώς και β) (για το μέρος αυτού που κηρύχθηκε άγονο) σε συνέχεια της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (είκοσι τέσσερις συμβάσεις) και γ) σε εφαρμογή της διακριτής διαδικασίας της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/16 (μια σύμβαση για το Δασαρχείο Λαγκαδά)

Θέμα: Παράταση κατά ένα τρίμηνο από την ημερομηνία λήξεως τους τριάντα τριών συνολικά συμβάσεων που υπεγράφησαν α) στο πλαίσιο του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων (κίνησης-θέρμανσης) 2020-2021 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.-Θ. (Διακ. 6/19) (οκτώ συμβάσεις) καθώς και β) (για το μέρος αυτού που κηρύχθηκε άγονο) σε συνέχεια της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (είκοσι τέσσερις συμβάσεις) και γ) σε εφαρμογή της διακριτής διαδικασίας της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/16 (μια σύμβαση για το Δασαρχείο Λαγκαδά)
Ημ/νια: 28/04/2021 07:07:57
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΠΒΟΡ1Υ-Ξ7Κ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar