Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 480/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμός: 279.984,68€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..Β) Ανάδειξη οριστικών αναδόχων»

Θέμα: Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 480/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Α) Έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμός: 279.984,68€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..Β) Ανάδειξη οριστικών αναδόχων»
Ημ/νια: 27/04/2021 09:53:17
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΨΤ7Λ6-ΛΔΝ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar