Απόφαση Αντιδημάρχου για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος για την Πράξη «Προμήθεια οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα ή με κινητήρες νέας γενιάς αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στον Δήμο Καλαμαριάς» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Θέμα: Απόφαση Αντιδημάρχου για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος για την Πράξη «Προμήθεια οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα ή με κινητήρες νέας γενιάς αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στον Δήμο Καλαμαριάς» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Ημ/νια: 27/04/2021 14:26:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω54ΖΩΕΡ-ΤΗΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar