Αναλυτική Διακήρυξη 03/2021, Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016), για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό – εξυγίανση -παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων» του Υποέργου 2, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης Καϊάφα» (με κωδικό ΟΠΣ 5007967) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Θέμα: Αναλυτική Διακήρυξη 03/2021, Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016), για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό – εξυγίανση -παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων» του Υποέργου 2, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης Καϊάφα» (με κωδικό ΟΠΣ 5007967) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020).
Ημ/νια: 27/04/2021 11:35:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: 621Β4653Π4-ΚΚΖ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar