ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας Εκτιμώμενη αξία εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου
οχήματος»
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας
Εκτιμώμενη αξία εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Ημ/νια: 20/04/2021 12:02:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
ΑΔΑ: 9Κ44ΩΛ0-ΡΔΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar