α) Έγκριση δαπάνης ποσού 1.860.000,00€ με Φ.Π.Α. (620.000,00€ σε κάθε έτος) για τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης %), για την «Ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2022-2024» (ΚΑΕ 1611) β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του τεύχους διακήρυξης για τον παραπάνω διαγωνισμό

Θέμα: α) Έγκριση δαπάνης ποσού 1.860.000,00€ με Φ.Π.Α. (620.000,00€ σε κάθε έτος) για τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης %), για την «Ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2022-2024» (ΚΑΕ 1611)
β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του τεύχους διακήρυξης για τον παραπάνω διαγωνισμό
Ημ/νια: 14/04/2021 12:45:38
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 94ΓΥ469Β7Κ-ΦΟ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar