Ανάκληση της απόφασης 306/2021ΟΕ και Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 2.418.382,25 € με ΦΠΑ, διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ. Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ802, ΚΑ. 2021ΕΠ80200001.

Θέμα: Ανάκληση της απόφασης 306/2021ΟΕ και Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 2.418.382,25 € με ΦΠΑ, διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ. Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», Υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ802, ΚΑ. 2021ΕΠ80200001.
Ημ/νια: 14/04/2021 08:53:56
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 6ΞΛ47ΛΚ-ΩΒΜ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar