Λήψη απόφασης για :α) την έγκριση της υπ΄ αρ. 15/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης, για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου , β) την κατάρτιση των όρων διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016).

Θέμα: Λήψη απόφασης για :α) την έγκριση της υπ΄ αρ. 15/2021 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης, για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου , β) την κατάρτιση των όρων διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016).
Ημ/νια: 12/04/2021 10:10:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: Ψ376ΩΚΡ-Ι3Λ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar