Πράξη συγκρότησης μελών επιτροπής παραλαβής ειδών του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6325/05-04-2021 συνοπτικού διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται για την ικανοποίηση αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό», με ακρωνύμιο «LPGSR» και κωδικό «Τ1ΕΔΚ-02442» της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή και με κωδικό έργου 81812

Θέμα: Πράξη συγκρότησης μελών επιτροπής παραλαβής ειδών του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6325/05-04-2021 συνοπτικού διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται για την ικανοποίηση αναγκών του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και επίδειξη ολοκληρωμένης διεργασίας για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλες καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή Η2 μέσω αναμόρφωσης του LPG με ατμό», με ακρωνύμιο «LPGSR» και κωδικό «Τ1ΕΔΚ-02442» της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή και με κωδικό έργου 81812
Ημ/νια: 09/04/2021 12:52:50
Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΓΞ469Β6Ν-4ΟΖ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar