Απόφαση ανάδειξης οριστικού αναδόχου, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016 διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 57094/15-02-2021 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης της περιοχής (νομού) που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις ανάγκες σε πετρέλαιο θέρμανσης της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου και συγκεκριμένα της α) Α΄ Τοπικής Δ/νσης Κορινθίας στην Κόρινθο και β) Β΄ Τοπικής Δ/νσης Κορινθίας στο Κιάτο, συνολικού ποσού 12.428,00€ πλέον Φ.Π.Α, ήτοι 15.410.72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Θέμα: Απόφαση ανάδειξης οριστικού αναδόχου, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016 διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 57094/15-02-2021 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης της περιοχής (νομού) που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις ανάγκες σε πετρέλαιο θέρμανσης της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου και
συγκεκριμένα της α) Α΄ Τοπικής Δ/νσης Κορινθίας στην Κόρινθο και β) Β΄ Τοπικής Δ/νσης Κορινθίας στο Κιάτο, συνολικού ποσού 12.428,00€ πλέον Φ.Π.Α, ήτοι 15.410.72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 09/04/2021 15:02:02
Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΑ: 9ΧΓΕ46ΜΑΠΣ-ΥΚΔ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar