ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. Αριθμ. 60/ 9-4-2021 : «Λήψη απόφασης με θέμα την έγκριση του από 2-4-2021 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και ΝΠΙΔ Κ.Ε.Δ.Α. ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2021-2023 (για 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: # 84.110,07 € #(κατά παρέκκλιση της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016# και ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. Αριθμ. 60/ 9-4-2021 : «Λήψη απόφασης με θέμα την έγκριση του από 2-4-2021 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και ΝΠΙΔ Κ.Ε.Δ.Α. ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2021-2023 (για 2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: # 84.110,07 € #(κατά παρέκκλιση της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016# και ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών».
Ημ/νια: 09/04/2021 14:16:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: Ω58ΟΩΨΞ-Λ0Β
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar