Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 26-03-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας για δύο έτη, συνολικού πρ/σμού 167.033,95 € με Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ. 12554/27-07-2020 διακήρυξης»

Θέμα: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 26-03-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας για δύο έτη, συνολικού πρ/σμού 167.033,95 € με Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ. 12554/27-07-2020 διακήρυξης»
Ημ/νια: 31/03/2021 12:31:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΤΜΩΛΙ-1Ψ4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar