ΘΕΜΑ 22ο: « Έγκριση : α) Διενέργειας Ετήσιου Τακτικού Συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ -. (CPV 09100000-0) σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικών της 3ης/10-09-2020 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δ. Συμβουλίου του Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ( Θ. 12 ) )(ΑΔΑ:ΩΓΤΚ469066-Β14) (Έγκριση πρακτικού Κατάρτισης και Σύνταξης Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών-Υπηρεσιών Διαχειριστικού έτους 2020 »)όπως αυτός παρατάθηκε σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικών της 5ης/28-12-2020 ( ΑΔΑ Ψ0ΛΨ469066-ΘΒ8 ) ( ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) για τις Ετήσιες ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. β) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και όρων αυτής. γ)Ορισμό Επιτροπής αξιολόγησης-διενέργειας.

Θέμα: ΘΕΜΑ 22ο: « Έγκριση :
α) Διενέργειας Ετήσιου Τακτικού Συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ -. (CPV
09100000-0) σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικών της 3ης/10-09-2020 της Τακτικής
Συνεδρίασης του Δ. Συμβουλίου του Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ( Θ. 12 ) )(ΑΔΑ:ΩΓΤΚ469066-Β14)
(Έγκριση πρακτικού Κατάρτισης και Σύνταξης Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών
Προμηθειών-Υπηρεσιών Διαχειριστικού έτους 2020 »)όπως αυτός παρατάθηκε σύμφωνα με το
απόσπασμα πρακτικών της 5ης/28-12-2020 ( ΑΔΑ Ψ0ΛΨ469066-ΘΒ8 ) ( ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) για τις Ετήσιες ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κατόπιν
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
β) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και όρων αυτής.
γ)Ορισμό Επιτροπής αξιολόγησης-διενέργειας.
Ημ/νια: 30/03/2021 08:43:49
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
ΑΔΑ: ΩΞΣΑ469066-ΨΤΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar