Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της σύμβασης για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες κα-θαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυ-ροπροστασίας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, λόγω αδυ-ναμίας της υπηρεσίας να την εκ-τελέσει μόνη της .

Θέμα: Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της σύμβασης για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες κα-θαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυ-ροπροστασίας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, λόγω αδυ-ναμίας της υπηρεσίας να την εκ-τελέσει μόνη της .
Ημ/νια: 30/03/2021 08:15:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΔΑ: Ω31ΑΩ9Μ-ΟΜΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar