Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 8/391/09.03.2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/02-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης ¨, συνολικού προϋπολογισμού € 361.144,92 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού».

Θέμα: Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 8/391/09.03.2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/02-03-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για τα έτη 2021 και 2022, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης ¨, συνολικού προϋπολογισμού € 361.144,92 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού».
Ημ/νια: 26/03/2021 12:43:40
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 63ΑΕΟΡ1Γ-ΟΘΦ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar