| Notaka |

Διάθεση βυτιοφόρων για πετρελεύσεις και παραλαβή Slops από πλοία

«Καθορισμός υλικών , μέσων και οργάνωσης προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος που θα πρέπει να διαθέτουν τα βυτιοφόρα οχήματα που ασχολούνται με πετρελεύσεις και παραλαβής SLOPS από πλοία».

1. Όλα τα βυτιοφόρα οχήματα που κινούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας μας για την παράδοση καυσίμων σε πλοία ή και την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία , με ευθύνη των ιδιοκτητών και οδηγών τους θα είναι εφοδιασμένα ανάλογα με την μεταφορική τους ικανότητα, με τα ακόλουθα υλικά και μέσα καταπολέμησης ρύπανσης:

Α) ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΟΧΤΩ (08) m3 : α) Δύο (02) κουβάδες για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών. β) ένα (01) πακέτο απορροφητικές πετσέτες (100τεμ).

Β) ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΧΤΩ (08) m3: α) Δύο (02) κουβάδες για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών. β) ένα (01) πακέτο απορροφητικές πετσέτες (100τεμ) και απορροφητικό φράγμα μήκους 6m. γ) μέσο επικοινωνίας (VHF ή κινητό τηλέφωνο).

2. Στα βυτιοφόρα οχήματα άνω των οκτώ (08) κυβικών μέτρων συνίσταται να υπάρχει και ένας (01) βοηθός. Τα υλικά και μέσα καταπολέμησης ρύπανσης μπορούν εναλλακτικά να βρίσκονται σε άλλο όχημα συνοδείας που συμμετέχει στην παράδοση ή στο εφοδιαζόμενο σκάφος .Τα βυτιοφόρα οχήματα που χρησιμοποιούνται στις παραπάνω εργασίες πρέπει να φέρουν σε ισχύ άδεια κυκλοφορίας βυτιοφόρου υγρών καυσίμων και την προβλεπόμενη κάρτα ελέγχου ΚΤΕΟ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Μεταφορών, καθώς και τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους μέσα πυρόσβεσης. Ο έλεγχος της κανονικότητας των προαναφερομένων εγγράφων θα προηγείται την χορήγησης της σχετικής έγκρισης διενέργειας πετρέλευσης. Οι ιδιοκτήτες των βυτιοφόρων οφείλουν να μεριμνούν για την αναπλήρωση των ανωτέρω αποθεμάτων υλικών και μέσων απορρύπανσης, προκειμένου το σύστημα αντιμετώπισης ρύπανσης να βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα.

3. Ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος και ο βοηθός του οφείλουν να γνωρίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν σε περίπτωση ρύπανσης και συγκεκριμένα : α. Τις απαραίτητες ενέργειες διακοπής της διαρροής και αποτροπής του καυσίμου στη θάλασσα. β. Την ανάπτυξη και χρήση του διατιθέμενου εξοπλισμού καταπολέμησης ρύπανσης για τον καθαρισμό του χερσαίου ή θαλάσσιου χώρου. γ. Τηλέφωνα για την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ιδιοκτήτη και του φορτωτή. δ. Τηλέφωνα ανάγκης για την κλήση ενισχύσεων.

4. Πετρέλευση εντός Λιμένα Κυλλήνης

Α. Κατά την διάρκεια της ημέρας επιτρέπεται η πετρέλευση πλοίων εφόσον : 1) παραπλεύρως του ανεφοδιαζόμενου πλοίου δεν υπάρχουν πλοία που εκτελούν εργασίες με χρήση φλόγας. 2) Επί του προβλήτα δεν εκτελούνται πάσης φύσεως θερμές ή ψυχρές εργασίες ή δεν λειτουργούν μηχανήματα που μπορούν να παράγουν σπινθήρες, θερμότητα κ.τ.λ. ή δεν υπάρχουν πηγές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Β. Κατά την διάρκεια της νύκτας επιτρέπεται η πετρέλευση πλοίων εφόσον : 1) Πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου (βλ. παρ. 4.Α). 2) Υπάρχει επαρκής και ασφαλής φωτισμός στο χώρο που θα διενεργηθεί η πετρέλευση. Ως διάρκεια νύκτας καθορίζεται το χρονικό διάστημα από μια ώρα μετά την δύση του ηλίου μέχρι μια ώρα πριν την ανατολή αυτού.

5. Οι παραπάνω ρυθμίσεις διέπουν και τις πετρελεύσεις πλοίων δια μέσου βυτιοφόρων οχημάτων που συμμορφώνονται απαρέγκλιτα των διατάξεων του Π.Δ. 293/86 και λοιπών σχετικών διατάξεων. Τα βυτιοφόρα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετική άδεια/βεβαίωση που θα εκδίδεται από Υπηρεσία μας. Προς τούτο, προ εικοσιτετραώρου της πραγματοποιηθείσας πετρέλευσης η υπεύθυνη εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών του βυτιοφόρου οχήματος που θα πραγματοποιήσει την παράδοση πετρελαίου, ιδία ή μέσω του ναυτικού πράκτορα, θα αποστέλλει μέσω φαξ (2623029204) ή Η/Τ (Ε-mail: Killini@hcg.gr), κατά περίπτωση στην Υπηρεσία μας, Αίτηση προς έγκριση/Άδεια Πετρέλευσης, ως συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I, ενώ η έγκριση της πετρέλευσης εκδίδεται, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της απόφασης αυτής. Τέλος, πριν την έναρξη της πετρέλευσης, θα συμπληρώνεται ο πίνακας ελέγχου και θα υπογράφεται από τους οριζόμενους υπεύθυνους Αξιωματικούς, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IΙΙ , το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση._

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar