| Notaka

“Προϋπόθεση επιβολής τέλους ή προστίμου για αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου”.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 Σ.Τ.Ε. 657/1998Ι. Αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου. Προϋπόθεση επιβολής τέλους ή προστίμου: Για την επιβολή τέλους κοινοχρήστων χώρων ή και προστίμου, απαιτείται από τη χρησιμοποίηση του χώρου αυτού ν΄ αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του ή να περιορίζεται η πάσης φύσεως ακώλυτη χρήση τούτου από το κοινό, όπως τούτο συμβαίνει στην περίπτωση τοποθέτησης διαφόρων αντικειμένων (π.χ. υλικά οικοδομών κ.λ.π.)

ΙΙ. Ευκαιριακή χρησιμοποίηση κοινόχρηστου χώρου: Αντίθετα, όταν η χρησιμοποίηση του κοινόχρηστου χώρου γίνεται ευκαιριακά, στη περίπτωση αυτή δεν αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας ούτε περιορίζεται η ακώλυτη χρήση του από το κοινό.

Με την κρινόμενη προσφυγή ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση της με αριθ. 6/τρ.βεβ.2/ 19.2.1997 εγγραφής του προσφεύγοντος στον φορολογικό κατάλογο αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίου έτους 1996 του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, με την οποία βεβαιώθηκαν σε βάρος του 80.000 δρχ. για τέλη και 160.000 δρχ. για πρόστιμο ήτοι συνολικά 240.000 δραχμές.

Το Β.Δ. της 24.9/20.10.1958 (Φ. 171), στο άρθρο 13, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 1080/1980 (φ. 246) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 1416/1984 (Φ. 18) ως και με το άρθρο 26 παρ. 4 και 5 του Ν. 1828/1989 (Φ. 2), ορίζει ότι: « 1 . Επιτρέπεται η υπέρ δήμου ή κοινότητας, επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών… 2. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως καθορίζονται δι΄ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου… 3. α) Το κατά την παράγραφον 1 τέλος ορίζεται ετήσιον δι΄ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τετραγωνικόν μέτρον, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή χωρίου εις την οποίαν κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος… β) Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού… γ) Επί πάσης άλλης περιπτώσεως το τέλος, ορίζεται δι΄ αποφάσεως του οικείου συμβουλίου. Εις πάσαν περίπτωσιν το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου προ της παραδόσεως της αδείας χρήσεως, εις το οικείον δημοτικόν ή κοινοτικόν ταμείον, αναγραφομένου επ΄ αυτής του αριθμού του γραμματίου εισπράξεως… 6. Ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει τους κατά τας προηγούμενος παραγράφους κοινοχρήστους χώρους ή το υπέδαφος αυτών υποβάλλει, προ της χρήσεως σχετικήν αίτησιν εις τον οικείον δήμον ή κοινότητα… 8. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της αυθαίρετης χρήσης…». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, για να επιβληθεί τέλος κοινόχρηστων χώρων, απαιτείται όπως η χρησιμοποίηση του χώρου αυτού είναι τέτοια, που να αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του ή να περιορίζεται η πάσης φύσεως ακώλυτη χρήση τούτου από το κοινό, όπως τούτο συμβαίνει στην περίπτωση τοποθέτησης διαφόρων αντικειμένων (π.χ. τραπεζοκαθισμάτων, υλικών οικοδομών, αυτοκινήτων κ.λπ.) και όχι όταν η χρησιμοποίηση του γίνεται ευκαιριακά ως λ.χ. με τη διέλευση απ΄ αυτόν αυτοκινήτων προκειμένου να εξέλθουν ή εισέλθουν αυτά σε παρακείμενο πάρκιγκ, πρατήριο υγρών καυσίμων, συνεργείο αυτοκινήτων κ.λπ., καθόσον στην περίπτωση αυτή δεν αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του ούτε και περιορίζεται η ακώλυτη χρήση του από το κοινό, δεδομένου ότι οι πεζοί συνεχίζουν να διέρχονται ελευθέρως απ΄ αυτόν και μάλιστα με προτεραιότητα έναντι των οχημάτων.

Στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και η από 16.9.1996 έκθεση αυτοψίας της υπαλλήλου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής Βρύνα Αικατερίνης προκύπτουν τα εξής: Μετά από έλεγχο που έκανε η παραπάνω υπάλληλος στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί ο προσφεύγων στην οδό Αγίου Δημητρίου αριθ. 24 του ομωνύμου δήμου, διαπίστωσε ότι ο προσφεύγων έκανε χρήση 10 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) για την είσοδο και έξοδο των αυτοκινήτων στο πρατήριο του. Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις ακολούθησε η προσβαλλόμενη εγγραφή (6/2 τρ. βεβ./19.2.1997) του προσφεύγοντος στον φορολογικό κατάλογο αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίου έτους 1996, για τέλη ύψους 80.000 δρχ. που υπολογίστηκαν με βάση την 178/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του παραπάνω Δήμου και πρόστιμο ύψους 160.000 δρχ. με βάση την 12/1549/1997 απόφαση επιβολής προστίμου του δημάρχου του ίδιου πιο πάνω δήμου. Ήδη, ο προσφεύγων, με την κρινόμενη προσφυγή του όπως αυτή παραδεκτά αναπτύσσεται με το υπόμνημα που κατέθεσε, υποστηρίζει ότι η χρησιμοποίηση δύο λωρίδων στον χώρο μπροστά από το πρατήριο του για τη διέλευση των εφοδιασμένων με καύσιμα ή λιπαντικά αυτοκινήτων, όπως άλλωστε έχει υποχρέωση από τις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων (Π.Δ. 1224/1981), δεν αναιρεί ούτε παρακωλύει τη χρήση του εν λόγω τμήματος του πεζοδρομίου και άρα δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή του ένδικου τέλους.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας το Δικαστήριο υπόψη, ότι από τη διάδικο δημοτική αρχή δεν αποδίδεται στον προσφεύγοντα η αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρομίου) μπροστά από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί, με την τοποθέτηση επ΄ αυτού (πεζοδρομίου) συγκεκριμένων αντικειμένων (εμπορευμάτων, αυτοκινήτων ή οτιδήποτε άλλο), αλλά η χρησιμοποίηση του προκειμένου να εισέρχονται και εξέρχονται τα αυτοκίνητα προς ανεφοδιασμό καυσίμων από το πρατήριο του, κρίνει σύμφωνα και με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή του ένδικου τέλους και προστίμου. Κατά συνέπεια, μη νόμιμα επιβλήθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος τα ένδικα τέλη και πρόστιμο και για τον λόγο αυτό πρέπει, αφού γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη εγγραφή κατά τον βάσιμο σχετικό ισχυρισμό του προσφεύγοντος.

 

 
 

1202 2030 adblue ADR Alpha TV Andre Bledjian ANT1 app ARAMCO Autogas Baker Hughes Biden Joe BlueFuel Bosch BP Brent Cedefop Chevron CNG covid-19 crack spread Cyclon DAF Dailymail Delta Poseidon e-katanalotis e-shop e-ΕΦΚΑ Economist eFuel Energean Oil Exxon-Mobil Fuel Pass fund Goldman Sachs Guardian Handelsblatt Inside Story interlock kWh LG LNG Mediterranean Gas Mohammad Sanusi Barkindo MOTOR OIL MWh myData Mytilineos newsauto.gr OIL ONE OPEC OPEC+ Open TV Optima Bank PLATTS POS Prudent Warrior RealNews refinery margin REPSOL Revoil RMM Royal Dutch Shell Saudi Arabian Oil Company SECU-TECH self-test SHELL Sokol Sri Lanka TEXACO TotalEnergies TotalEnergy Urals WOOD WTI «Άγιος Χριστόφορος» ΑΑΔΕ ΑΟΖ ΑΦΜ Αλβανία Αλεξιάδης Τρ. Αληγιζάκης Γιάννης Αναγνωστόπουλος Θ. Αναφορά Αρβανιτίδης Γιώργος Ασία Ασμάτογλου Γιώργος Αχτσιόγλου Έφη ΒΕΘ Βέττας Ι. Βελετάκης Ν. Βενεζουέλα Βεσυρόπουλος Απ. Βουλή Βουλγαρία Βουλγαρίδης Γιώργος Βρετανία Βόρεια Μακεδονία ΓΕΜΗ ΓΣΕΒΕΕ Γαλλία Γενική Συνέλευση Γερμανία Γεωργιάδης Άδωνις ΔΕΗ ΔΕΣΦΑ ΔΙ.Μ.Ε.Α. ΔΙΕΠΠΥ ΔΙΜΕΑ Δαγούμας Θ. Διοικητικό Συμβούλιο Δούκας Χάρης Δρακακάκης Γιάννης Ε.Ε. ΕΕΑ ΕΚΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΠΕ ΕΝΒΕΘ ΕΡΓΑΝΗ ΕΡΤ ΕΣΠΑ ΕΣΥΔ ΕΦΚ Ενέργεια Επιστρεπτέα Προκαταβολή Επιτροπάκης Π. Επιτροπή Επιτροπή Ανταγωνισμού Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ηνωμένο Βασίλειο Ηράκλειο ΘΕΡΜΟΙΛ Θράκη Θωμαδάκης Μ. ΙΟΒΕ Ινδία Ιράν Ιταλία ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΕΔΑΚ ΚΕΠ Κίνα Καλογήρου Ι. Καρανάσιος Π. Κατρίνης Μανώλης Κεγκέρογλου Βασίλης Κιουρτζής Θέμης Κιούσης Μιχάλης Κλίμα Κρήτη Κρίντας Θ. Κύπρος Κώτσος Ευάγγελος Λάτσης Σπ. Λιανός Ι. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΕΛΚΟ Μάρδας Δ. Μακρυβέλιος Δημήτρης Μαμουλάκης Χ. Μασαλής Γιώργος Μαυράκης Γιάννης Μαυράκης Μανώλης Μαυράκης Χάρης Μαυρομμάτης Γιώργος Μελίδης Αλέξανδρος Μελίδης Σπύρος Μελισσανίδης Δημήτρης Μεταφορικό Ισοδύναμο Μπόμπορης Παναγιώτης Ξυδάκης Ηρακλής ΟΒΕ ΟΟΣΑ ΟΦΑΕ Οικονομικός Ταχυδρόμος Οικονόμου Γ. ΠΑΣΟΚ ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΠΟΠΕΚ Πάνας Απόστολος Παπαγεωργίου Νίκος Παπαδημητρίου Μπ. Παπαδοπούλου Έλλη Παπαδοπούλου Ελισάβετ Παπαζήσης Γιάννης Παπαμιχαήλ Σωτήρης Παραπολιτικά Πετκίδης Βασίλης Πιστωτικές κάρτες Πλακιωτάκης Γιάννης Πρέβεζα Προκοπίου Γ. ΡΑΕ Ροδόπη Ρωσία ΣΑΜΕΕ ΣΑΠΕΚ ΣΕΒ ΣΕΒΤ ΣΕΕΠΕ ΣΚΑΙ ΣΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Σάκκος Αντώνης Σαμόλης Λ. Σαουδική Αραβία Σβίγκου Ρ. Σιάμισιης Ανδρέας Σκυλακάκης Θ. Σταυράκης Χρήστος Σταϊκούρας Χρήστος Σωκράτης Φάμελλος Σύστημα Εισροών - Εκροών ΤΕΑΠΥΚ Ταγαράς Νίκος Ταπρατζή Πολυξένη Τζαμπαζλής Γιώργος Τουρκία Τσίπρας Αλέξης Τσαμπαζλής Γιώργος ΥΜΕ ΦΕΚ ΦΠΑ Φίλης Ν. Φραγκογιάννης Κώστας Χανιά Χαρίτσης Αλ. Χατζηθεοδοσίου Γ. Χατζηνικολάου Ν. έλεγχοι αγγελίες αγρότες αδειοδότηση αεροπορικά καύσιμα ανάκτηση ατμών αναβάθμιση ανακαλύψεις ανασφάλιστα ανταποδοτικά αντλίες απάτη απαιτήσεις απεργία αποτελέσματα απόβλητα αργό πετρέλαιο βαρέλι βενζίνη βιοντίζελ βυτίο βυτιοφόρα γεωτρήσεις δειγματοληψίες δεξαμενή δηλώσεις εγκύκλιος εισφορές εμπάργκο επιδοτήσεις επιδότηση επικουρικό επιμέτρηση ευρώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα ηλεκτροκίνηση θερμική καταπόνηση ισολογισμοί ιστορία κίνητρα κατάρτιση καταγγελίες καύσιμα κλιματική αλλαγή κυρώσεις λαθρεμπόριο λιπαντήρια λογισμικό μέτρα προστασίας μελέτες μεταφορικές μητρώα μικρόβια ναυτιλιακό νοθεία νομοσχέδιο ογκομέτρηση οδηγοί ορυκτά καύσιμα παραμεθόριος παραπομπή παρατηρητήριο τιμών περιθώριο κέρδους πετρέλαιο θέρμανσης πετρέλαιο κίνησης πετρελαιοειδή πλαφόν πληθωρισμός πλυντήρια πρατήρια πρατήριο καυσίμων προδιαγραφές προμέτρηση πρόστιμα πρόσωπα πτωχευτικός ρούβλια στάθμη συνέδριο συναντήσεις συνεργεία συνταξιοδότηση σφράγιση τάνκερ τέλη ταξινομήσεις τελωνείο τιμοκατάλογοι χονδρικής τολουόλη υγραέριο υδρογόνο υπ. Ανάπτυξης υπ. Οικονομικών υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών φορτηγά φορτιστές φυσικό αέριο φόροι ωράριο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar

error: Content is protected !!